Privacyverklaring

Studio Healing Gardens, gevestigd aan Niers 67, postcode 5032 AN in Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Studio Healing Gardens respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege de volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Toegang tot de website

De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Alle marken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animatie-plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang tot bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij ingevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Verzamelen en verwerking van persoonlijke gegevens

Studio Healing Gardens verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een lidmaatschapsnummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Registratiedatum 
 6. IP-adres

Studio Healing Gardens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens (zoals adres) gebruikt voor het uitvoeren van een gesloten overeenkomst (kennismakingsgesprek, inmeting tuin). 

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens op basis van grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ en grondslag ‘toestemming van de betrokken persoon’, zoals die zijn vastgesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Studio Healing Gardens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
Indien er wel een overeenkomst met u tot stand komt, worden de gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Healing Gardens verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Op de website van Studio Healing Gardens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van juw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Healing Gardens gebruikt deze information om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Cookies

Studio Healing Gardens gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website en klantenservice optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het verzamelen van cookies geeft ons inzicht in de volgende anonieme gegevens. 

 • IP adres
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
 • Gedrag op website
 • Aantal bezoeken aan website

We kunnen geen personen identificeren met deze gegevens, waardoor het geen persoonsgegevens zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u uw gegevens wil laten verwijderen, kan je ons mailen op info@studiohealinggardens.nl 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@studiohealinggardens.nl.

Ieder verzoek dient vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Dit ter bescherming van uw privacy. Studio Healing Gardens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Studio Healing Gardens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Commerciële aanbiedingen

U kunt sporadisch commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een email naar het volgende adres: info@studiohealinggardens.nl  

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zicht te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Healing Gardens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiohealinggardens.nl 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Studio Healing Gardens is als volgt te bereiken: 

 • Postadres: Niers 67, 5032 AN Tilburg
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17283745
 • Telefoon: 0031 6 455 86 118
 • E-mailadres: info@studiohealinggardens.nl